Menu Close

Helena van Coller

Associate Professor in Public Law, Rhodes University

Helena van Coller is an Associate Professor at the Faculty of Law, Rhodes University South Africa and lectures service courses for accounting students and Administrative Law for final year LLB students. Her research interests lies in Public Law, with a particular interest in aspects of Law and Religion. She obtained her LLB and LLM degrees from the University of the Free State and a LLM from the University of Utrecht, The Netherlands. She was admitted as an advocate in 2004. She obtained her LLD on the topic of Administrative Law and Religious Organisations in 2012. She is a member of ICLARS (The International Consortium for Law and Religious Studies), ACLARS (The African Consortium for Law and Religious Studies), The SA Council for the Protection and Promotion of Religious Rights and Freedoms (founding member) and Council Member of Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. She just finished a book on Regulating Religion: State Governance of Religious Institutions in South Africa, as part of the Routledge ICLARS Series on Law and Religion.

Publications (2008 – present)
Thesis
H van Coller ‘Die Funksionering van Geloofsinstellings in Suid-Afrika: ‘n Publiekregtelike Ondersoek’ [The Functioning of Religious Institutions in South Africa: a Public Law Analysis], unpublished LLD thesis, University of Johannesburg, 2012.
Book
H van Coller Regulating Religion: State Governance of Religious Institutions in South Africa ICLARS Series on Law and Religion (2019) Routledge, ISBN 9781138298712.
Chapters in Book
• ‘Administrative Law’ in L Meintjes-van der Walt (ed) Introduction to South African Law 3rd edition (2019) Pearson Education South Africa, Cape Town.
• ‘Burial Rights: Protecting the Religious and Cultural Heritage of Communities in South Africa’ In M Christian Green et al (eds) Religious Pluralism, Heritage and Social Development in Africa (2017) SUN media, Stellenbosch South Africa.
• ‘Homosexuality and the Churches: Controversies and Challenges” in P Coertzen (eds) Religious Freedom and Religious Pluralism in Africa: Prospects and Limitations (2016) SUN media, Stellenbosch South Africa.
• ‘The Role and Duty of Religious Organisations in Civil Society’ in P Coertzen et al Law and Religion in Africa. The Quest for the Common Good in Pluralistic Societies (2015) SUN media, Stellenbosch South Africa.
• ‘Church Polity and Constitutionalism’ in L Koffeman & J Smit (eds) Protestant Church Polity in Changing Contexts II (2014) LIT Verlag, Germany.
• ‘Religious Institutions and Fundamental Rights: Applicability, Interaction and Limitations” in C Cianitto et al Law, Religion, Constitution (2013) Ashgate, England.
• ‘Administrative Law’ in L Meintjies-Van der Walt et al Introduction to South African Law Fresh Perspectives 2nd edition (2010) Pearson Education South Africa, Cape Town.
• ‘Administrative Law’ in L Meintjies-Van der Walt et al Introduction to South African Law (2008) Prentice Hall, South Africa.

Articles
• ‘Laat die Klokke Lui…! Is die Lui van Klokke ‘n Geraasoorlas of Bloot die Billike Uiting van Geloofsoortuigings?’ [Let the bells ring! Is the ringing of bells a noise nuisance or the legitimate exercising of a religious conviction?] LitNet Akademies (2018) 15(3) 769-787.
• ‘Administrative Law’ 2016 Annual Survey of South African Law (2018) 49-91.
• ‘Geloofsinstellings en die Hersieningsbevoegdheid van die Howe’ [Religious institutions and the review jurisdiction of the court] LitNet Akademies (2017) 14(3) 991-1039.
• ‘Regsgeskille en die Kerk: Lesse te Leer uit die Saak van Johannes Fortuin en die Church of Christ Mission’ [Legal disputes and what the church can learn from the case of Fortuin v Church of Christ Mission of the Republic of South Africa and Others] LitNet Akademies (2017) 14(3) 592-617.
• ‘The Church, the Bishop and the Missing Money. A reflection on the Case of Bishop Ngewu and the Anglican Church of Southern Africa” Oxford Journal of Law and Religion (2017) 6(3) 610-618, available at https://doi.org/10.1093/ojlr/rwx033
• ‘Administrative Law’ 2015 Annual Survey of South African Law (2017) 51-76.
• ‘Religious Ministers – Working for God or Working for the Church? A Reflection on Universal Church of the Kingdom of God v Myeni and Others’ Oxford Journal of Law and Religion (2017) 6(1) 187-193.
• ‘Geloofsinstellings en die Toepassing van die Leerstuk van ‘Nie-inmeninging’ en ‘Marginale toetsing’ deur die Howe: ‘n Regsvergelykende Perspektief’ (2016)2 Journal of South Africa law/ Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg 205-219.
• ‘ ‘n Regsvergelykende Blik op die Diensverhouding van ‘n Predikant’ [The contract of employment and employment relationships of ministers: a comparative view] Dutch Reformed Theological Journal/Nederduits Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT) (2013) 54(3&4) 1-14.
• ‘Homoseksuele Predikante: ’n Regs- en Morele Dilemma’ [Gay clergy: a legal and moral dilemma] LitNet Akademies (2013) 10(3) ISSN 1995-5928. Available at
http://www.litnet.co.za/Article/homoseksuele-predikante-n-regs-en-morele-dilemma.
• ‘Geloofsinstellings en Prosedurele Billikheid. Die Toepassing van die Reëls van Natuurlike Geregtigheid by die Prosedures, Besluite en Optredes van Geloofsinstellings’ [Religious institutions and procedural fairness] Recht Religie en Samenleving (RRS) (2013)1: 71-106.
• ‘Godsdienstige Organisasies of Geloofsinstellings - ‘n Regsvergelykende Perspektief’ [Religious institutons - a comparative analysis] Dutch Reformed Theological Journal/Nederduits Gereformeerde Tydskrif (2011) 225-237.
• ‘Administrative Authority and School Governing Bodies’ Speculum Juris (2011)2:111-119.
• ‘Transformasie en die Regbank: Onafhanklikheid in Gedrang?’ Acta Academica (2008) 40(4) 1-23.
• ‘Die Regspersoonlikheid van Kerke: ‘n Juridiese Perspektief’ [The legal personality of churches: a legal perspective] Dutch Reformed Theological Journal/Nederduits Gereformeerde Teologiese Tydskrif (NGTT) (2008) 49(1&2) 150-161.

Experience

 • –present
  Associate Professor in Public Law, Rhodes University

Education

 • 2012 
  University of Johannesburg, Public Law / Church Law

Grants and Contracts

 • 2019
  Role:
  Associate Professor in Public Law
  Funding Source:
  National Research Foundation