UOC - Universitat Oberta de Catalunya

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) va ser creada l'any 1995 com la primera universitat exclusivament en línia del món. La recerca que impulsa se centra en la interacció entre les TIC i l'activitat humana, amb un focus especial en l'educació en línia i en la salut digital. Els objectius de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són també eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC.

A la UOC hi ha més de 400 persones que fan recerca, entre personal a temps complet i personal docent que compagina docència i investigació. S'organitzen en 47 grups diferents, vinculats a un dels tres centres de recerca –IN3, eLearn Center i eHealth Center– o a un dels set estudis o facultats. La Universitat compta, també, amb una Escola de Doctorat que ofereix vuit programes diferents, tres dels quals són interuniversitaris.

La UOC és la primera universitat en línia capdavantera en recerca segons el Ranking CYD 2019, que avalua les universitats espanyoles amb indicadors de rendiment. Aquest rànquing analitza 73 universitats de l'Estat, que representen el 90% de les 81 institucions que ofereixen graus.

Per mitjà de Hubbik, el hub d'emprenedoria, innovació i coneixement de la comunitat UOC, la universitat transfereix el coneixement i els recursos generats impulsant projectes i fomentant la innovació.

La UOC té estudiants a 134 països que comparteixen el Campus Virtual, i fomenta així la interculturalitat. En total, són més de 73.000 estudiants, gairebé 78.000 graduats i graduades, i 4.700 docents. El model d'aprenentatge és únic i distintiu i tant la manera d'aprendre com l'oferta docent faciliten estudiar en qualsevol moment vital i professional.


La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (UOC) fue creada en 1995 como la primera universidad exclusivamente en línea del mundo. La investigación que impulsa se centra en la interacción entre las TIC y la actividad humana, con un foco especial en la educación en línea y en la salud digital. Los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son también ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC.

En la UOC hay más de 400 personas que hacen investigación, entre personal a tiempo completo y personal docente que compagina docencia e investigación. Se organizan en 47 grupos diferentes, vinculados a uno de los tres centros de investigación –IN3, eLearn Center e eHealth Center– o a uno de los siete estudios o facultades. La UOC cuenta, también, con una Escuela de Doctorado que ofrece ocho programas diferentes, tres de ellos interuniversitarios.

La UOC es la primera universidad en línea puntera en investigación según el Ranking CYD 2019, que evalúa las universidades españolas con indicadores de rendimiento. Este ranquin analiza 73 universidades de España, que representan el 90% de las 81 instituciones que ofrecen grados.

Por medio de Hubbik, el hub de emprendimiento, innovación y conocimiento de la comunidad UOC, la universidad transfiere el conocimiento y los recursos generados impulsando proyectos y fomentando la innovación.

La UOC tiene estudiantes en 134 países que comparten el Campus Virtual, y fomenta así la interculturalidad. En total, son más de 73.000 estudiantes, casi 78.000 graduados y graduadas, y 4.700 docentes. El modelo de aprendizaje es único y distintivo y tanto la manera de aprender como la oferta docente facilitan estudiar en cualquier momento vital y profesional.


The Universitat Oberta de Catalunya (UOC) began teaching in 1995, as the world’s first exclusively online university. Its research efforts are focused on human interactions with ICTs, with particular emphasis on online education and digital health. Other strategic priorities for the UOC’s teaching, research and innovation activities include open knowledge and the Sustainable Development Goals of the United Nations’ 2030 Agenda.

The UOC has over 400 people engaged in research; some are full-time researchers and the rest are teaching staff who also conduct research. Each of its 47 research groups are connected to one of its three research centres – the IN3, the eLearn Center and the eHealth Center – or to one of its seven faculties. The University also has a Doctoral School offering eight PhD programmes, three of which are run jointly with other universities.

According to CYD Ranking, which calculates performance indicators for Spanish universities, in 2019 the UOC was the leading online university for research. This ranking includes 73 Spanish universities – 90% of the 81 institutions that offer bachelor’s degrees.

To make the most of the knowledge generated at the University, to transfer it through entrepreneurship projects and to foster innovation, the UOC community has at its disposal the Hubbik platform.

The UOC promotes interculturality, with a Virtual Campus shared by students in 134 countries. In total it has more than 73,000 students, almost 78,000 graduates and a teaching team made up of 4,700 members. The UOC’s learning model is unique and distinctive; both the way of studying and the range of programmes are conducive to learning for people at all stages of their lives and careers.

Links

Displaying all articles

Authors

More Authors