Universitat de Lleida

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització.

Actualment, la UdL és la quarta millor universitat de l'Estat espanyol en docència i la setena en recerca, segons l'estudi Rànquings ISSUE 2016.

Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus, que comparteix amb les universitats de Saragossa, la Rioja i Pública de Navarra, té com a missió la generació, disseminació i aplicació del coneixement.

Arran de la vinculació amb el seu entorn productiu territorial, la UdL gaudeix d’un posicionament rellevant pel que fa als estudis agronòmics i forestals, però també en els estudis de la resta d’àmbits del coneixement. Això permet oferir activitats de formació adreçades a pregraduats, postgraduats i professionals que vulguin adquirir, perfeccionar o reciclar la seua capacitació en les cinc branques del coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, i enginyeria i arquitectura.


La UdL combina una larga y fructífera tradición universitaria con una estructura joven y dinámica para conseguir una docencia de excelencia e investigación de calidad con métodos avanzados, y la internacionalización.

Actualmente, la UdL es la cuarta mejor universidad de España en docencia y la séptima en investigación, según el estudio Rankings ISSUE 2016.

Distinguida con el Campus de Excelencia Internacional por el proyecto Iberus, que comparte con las universidades de Zaragoza, La Rioja y Pública de Navarra, tiene como misión la generación, diseminación y aplicación del conocimiento.

A raíz de la vinculación con su entorno productivo territorial, la UdL disfruta de un posicionamiento relevante en cuanto a los estudios agronómicos y forestales, pero también en estudios del resto de ámbitos del conocimiento. Esto permite ofrecer actividades de formación dirigidas a pregraduados, postgraduados y profesionales que deseen adquirir, perfeccionar o reciclar su capacitación en las cinco ramas del conocimiento: artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, e ingeniería y arquitectura .

Links

Displaying 21 - 21 of 21 article

Authors

More Authors